Awards obtained by teachers:-

Name Achievement
1. Shri. A. G. Kunte (Former Headmaster) He was awarded, 'Late Damodar Kelkar Acharya Puraskar' of Sangli Shikshan Sanstha in 1986.
2. Shri. S. G. Kotibhaskar (Former Headmaster) He was awarded, 'Late Damodar Kelkar Acharya Puraskar' of Sangli Shikshan Sanstha in 1986.
3. Shri. B.R. Naik (Former Headmaster) He was awarded, 'Late Damodar Kelkar Acharya Puraskar' of Sangli Shikshan Sanstha in 1990 and Adarsh Shikshak Puraskar of Govt. of Maharashtra.
4. Smt. V. B. Kulkarni (Former Headmistress) She was awarded, Adarsha Shikshak Rashtrapati puraskar in 1986 and Late Baba Potadar Adarsha Shikshak Puraskar of Sangli Shikshan Sanstha.
5. Shri. R. S. Kelkar (Former Headmaster) He was awarded, 'Late Damodar Kelkar Acharya Puraskar' of Sangli Shikshan Sanstha.
6. Mrs. S. S. Chitnis (Former Asst. Headmistress) She was awarded, Late Baba Potadar Adarsha Shikshak Puraskar of Sangli Shikshan Sanstha.
7. Smt. S. D. Lele (Former Headmistress) She was awarded, Guruvarya Mama Maharaj Kelkar Samaj Seva Puraskar in 1998.
8. Smt. S. G. Karandikar (Former Asst. Headmistress) She was awarded, Late Sou Hemalata Heramba Sahasrabuddhe Adarsha Shikshika Puraskar.

© Purohit Kanya Prashala | Developed By - Computer Services